ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Белла травел България ЕООД  съзнава за важността за защита на личните данни на клиентите и партньорите си, като се стреми да поддържа добри политики и практики,
 осигуряващи в максимална степен защитата на личните Ви данни, обработвани при по повод предоставяне на основни или допълнителни туристически услуги и туристически пакети,
услуги по застрахователно посредничество и осъществяване на други, свързани с това дейности.

Настоящата Политика за поверителност се основава на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.
относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Регламент (ЕС) 2016/679”).

Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия уебсайт:

www.bellatravel.bg

Политиката за поверителност е приложима за Вашите лични данни, ако сте физическо лице или представител на юридическо лице, което ползва или желае да ползва услугите,
 предоставяни от Белла травел България ЕООД , включително и тези, предлагани онлайн чрез специализирана платформа на нашия уебсайт, включително и чрез социалните мрежи.

1. За какви цели и на какво основание събираме, съхраняваме и обработваме Вашите лични данни:

-  Белла травел България ЕООД изисква Вашите лични данни, с цел извършване на своята основна дейност - предоставяне на различни по вид и обхват туристически услуги;
-  Белла травел България ЕООД събира, съхранява и обработва Вашите лични данни, съгласно изискванията на приложимото местно законодателство, в това число Закон за туризма,
 Закон за задълженията и договорите, Закон за  счетоводството и всички приложими Наредби и подзаконови текстове.

2. Какви лични данни събираме, съхраняваме и обработваме:

- Имена - собствено име, бащино име и фамилия;
- Адрес по местоживеене;
- Дата на раждане и възраст;
- ЕГН (Единен граждански номер) – изисква се за определени туристически услуги, на база законови разпоредби, за тяхното предоставяне;
- Персонален адрес на електронна поща (e-mail);
- Номер на документ за самоличност, респективно лична карта и/или международен паспорт;
-данни, събирани при плащане, направено към нас - номер на кредитна или дебитна карта, банкова сметка и друга информация, събирана при и обработвана във връзка с извършване на плащането по банков път, чрез директен дебит или чрез Пос-терминал;
-данни за ползваните от Вас услуги, предпочитани дестинации и др., предлагани от нас;
- Адрес на интернет протокол (IP);
- Идентификационен номер на „бисквитка“ - информация какво представляват бисквитките
Политиката ни за използване на бисквитки (Cookie Policy)
 Белла травел България ЕООД използва т.нар „бисквитки“ (Cookies) в своя сайт www.bellatravel.bg, които са важни за коректната му работа. Посещавайки нашия сайт, Вие приемате използването на бисквити.

Видове бисквитки, които използваме:
Задължителни бисквитки - тези бисквитки са необходими за коректната работа на уебсайта. Например, с тези бисквитки Ви показваме информацията на нашия сайт, снимки, видеа и др., както и помагат за правилното функциониране на търсачката, за да не се налага да въвеждате една и съща информация на различните страници. Тези бисквитки са временни и се изтриват при затваряне на Вашия браузер.
Аналитични бисквитки - благодарение на тези бисквитки ние следим посещаемостта на нашия сайт и можем да анализираме доколко нашите потребители работят лесно с него (бисквитки на Google Analytics). Тези бисквитки не ни дават никаква информация за вашите лични данни. Те ни показват кои страници от сайта ни са разгледани, дали сайтът ни е посетен през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни.
Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да направите в браузъра, който използвате. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности.

3. Цели и правни основания за обработване на личните данни:
Водещо основание за обработване и съхраняване на лични данни е изпълнението на договор, по който субектът на данни е страна или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на такъв договор. Същевременно, обработването на определени лични данни е необходимо за спазването на законови задължения на дружеството по Закона за туризма, Закона за гражданската регистрация,
 Закона за счетоводството и други приложими нормативни актове, както и за защитата на легитимните интереси на администратора или на трета страна

Обработване на данните, което е необходимо за сключване и/или изпълнение на сключени договори за предоставяните от нас туристически пакети, основни и/или туристически услуги за следните цели:
Идентифициране на клиент при: сключване, изменение и прекратяване на договор за предоставяне на туристически услуги. Идентифицирането на клиент се извършва по всички търговски и комуникационни канали – в офисите ни за обслужване на клиенти, по телефон, на онлайн платформата ни чрез електронна форма за контакт, по електронна поща, както и чрез нашите агенти в цялата страна;
Актуализиране на Вашите лични данни или на информацията за ползваните туристически услуги по Ваша заявка за корекция/изменение на данни/услуги;
Изготвяне на предложения за сключване на договори за предоставяне на туристически услуги, изпращане на куриерска пратка с преддоговорна информация и проект на договор; обслужване на отказ от пътуване;
Обслужване и отговор на клиентски оплаквания/запитвания/жалби. Корекции на дължими суми по вече сключени договори за туристически пакети при наличие на основание за това;

4. За какво събираме, съхраняваме и обработваме Вашите лични данни:

- За да отговорим на Вашите запитвания;
- За да Ви предоставим избраните туристически услуги;
- За да издадем съответните документи, съгласно законовите изисквания и наредби;
- За да се свързваме с Вас във връзка с направените от Вас резервации;
- За да Ви информираме относно нашите марктингови кампании - промоционалните ни предложения и изгодни оферти.

5. Кога и как събираме Вашите лични данни:

- Когато отправяте запитване за оферта, чрез посочената от нас контактна информация;
- Когато предоставяте личните си данни резервация и/или сключване на договор за организирано пътуване;
- Когато предоставяте личните си данни за издаване на застрахователна полица;
- Когато получаваме резервация от Ваше име чрез туристически агент и/или туроператор, в ролята им на обработващи лични данни;
- Когато се абонирате за нашите информационни бюлетини и маркетингови кампании;
- Когато се свържете с профила на Белла травел България ЕООД в социалните мрежи - Facebook, Twitter, Instagram, Google+, LinkedIn, YouTube.
- Когато използвате нашата интернет страница - чрез "бисквитки";

6. На кого бихме предоставили Вашите данни:

- Хотелиери (местни и чуждестранни) - с цел Вашата регистрация и настаняване (съгласно изискванията на Закона за гражданската регистрация);
- Застрахователни компании - с цел издаване на застрахователни полици, свързани с туристически услуги (съгласно Закона за туризма и Кодекса за застраховането);
- Авиокомпании, превозвачи и лицензирани доставчици на транспортни услуги;
- Резервационни системи (доставчици) - с цел предоставяне на туристически услуги, които сте резервирали;
- Други Туроператори (контрагенти), с цел реализиранe на Вашите резервации по съвместни програми;
- Счетоводната фирма, с която имаме сключен договор (съгласно Закона за счетоводството)
- Органите на държавната власт;
- доставчиците на платежни услуги за разплащане он-лайн чрез кредитни карти;
- IT компании поддържащи информационни системи, уебсайт, софтуери и др.;
- на публични органи (НАП, Комисията за защита на потребителите, Комисията за защита на личните данни съдебни и др. контролни органи);
- Чуждестранни представителства, посолства, консулски служби - с цел издаване на документи за пътуване със задължителен характер (визи)


7. Съхранение на лични данни
Лични данни се съхраняват за различен период от време в зависимост от целите, за които са събрани, и изискванията на действащото към момента законодателство:

Данни на клиенти, предоставени за целите на комуникацията и за целите на предварителни резервации, при запитване за пътуване - 30 дни, чрез изрично декларирано съгласие, освен ако субектът на данни не поиска "да бъде забравен" преди изтичане на този срок;
Данни на клиенти за изпълнение на конкретни договори за пътуване и резервации - 2 години и 6 месеца, считано от датата на приключване на изпълнението на конкретната услуга;
Данни на клиенти и контрагенти, предоставени за съхранение чрез изрично декларирано съгласие извън изпълнението на конкретен договор - 5 години, освен ако субектът на данни не поиска "да бъде забравен" преди изтичане на този срок;
Данни на клиенти за маркетингови и статистически цели - 5 години, след изрично декларирано съгласие, освен ако субектът на данни не поиска "да бъде забравен" преди изтичане на този срок;
Данни на клиенти за счетоводни цели - 10 години + 1 година от датата на съставяне на документа;
Данни на други лица - за срок до изпълнение на съответната цел, освен в случаите, когато тези лица поискат "да бъдат забравени" в съответствие с Регламента.


Като Администратор на лични данни-  Белла травел България ЕООД полага дължимата грижа и предприема съответните и изисквани от нормативната уредба административни, технически и физически мерки, както и такива, свързани с персонала /обучение, информираност и др./, за да опази информацията, с която разполага, включително и опазване на личните данни на Потребителя, от загуба, кражба и неразрешено ползване, разкриване, модифициране и всякакви други незаконни форми на обработване.
Ние отговаряме за защитата на личните данни на клиента, станали ни известни по повод осъществяване на дейността ни като туроператор и при предоставяне на предлаганите от нас туристически услуги, конкретизирани в предмета на Общите условия и на тази Политика, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица, както и в случаите, при които клиента сам е направил тази информация достъпна за трети лица.

8. Какви са Вашите права във връзка с обработването на личните Ви данни от  Белла травел България ЕООД  какви действия следва да предприемете, за да ги упражните:

право на достъп до отнасящите се за него данни - клиентът има право по всяко време да поиска от нас потвърждение за това, дали отнасящи се до него данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;
право да коригира и актуализира своите лични данни, когато те са неточни или непълни с оглед целите на обработката им;
право на изтриване (правото „да бъдеш забравен“), когато данните му се обработват незаконосъобразно или с отпаднало основание (изпълнена е първоначалната цел, за която са били събрани и обработвани, изтекъл срок на съхранение (вкл. и давностен), оттеглено съгласие за обработване, възразили сте за тяхната обработка, и др.), няма друго основание за обработването им или националното или европейското законодателство изискват това;
право на ограничаване на обработването - при наличие на правен спор между  Белла травел България ЕООД и физическото лице до неговото решаване и/или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; когато обработването е неправомерно, но субектът на данните не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им; при отправено от Вас възражение срещу обработването на личните Ви данни за срока на проверката на основателността му;
право на преносимост на данните - субектът на данните има право да поиска от нас да прехвърлим личните му данни в машинно четим формат на друг изрично посочен от него администратор без възпрепятстване;
задължение за уведомяване при коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването - клиентът има право да изиска от нас да уведомим третите лица, на които са разкрити негови лични данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране на тези данни, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия за „ Белла травел България ЕООД
право на уведомяване за нарушение на сигурността на лични данни - в случаите, когато има вероятност нарушението на сигурността на данните да породи висок риск за правата и свободите на физическите лица. Ние не сме длъжни да Ви уведомяваме, ако: сме предприели подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността, както и ако сме взели впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви и ако уведомяването би изисквало непропорционални усилия.
право на възражение срещу обработването на личните му данни - по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които се ползват с предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес.
Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, Потребителят има право по всяко време да направи възражение срещу обработване на лични данни, отнасящо се до него за този вид маркетинг, което включва и профилиране, доколкото то е свързано с директния маркетинг. Най-късно в момента на първото осъществяване на контакт с потребителя, той изрично се уведомява за съществуването на правото на възражение описано по-горе, което му се предоставя чрез уведомление по ясен начин и отделно от всяка друга информация.
право на защита по съдебен и административен ред - право на подаване на жалба до надзорен орган, право на ефективна съдебна защита срещу надзорен орган, право на ефективна съдебна защита срещу администратор или обработващ лични данни; право на обезщетение за претърпени вреди.
Ред за упражняване на правата: Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата Политика, които можете да изтеглите от тук. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и Ви идентифицира като притежател на данните.

 Белла травел България ЕООД разглежда и се произнася по искането на Потребителя в съответствие с изискванията на приложимото законодателство във възможно най-кратки срокове и във всички случаи до 1 /един/ месец от получаването на заявлението. При необходимост този срок може да бъде удължен с още 2 /два/ месеца, предвид сложността и броя на заявленията.   Белла травел България ЕООД  информира потребителя за всяко такова удължаване в срок от един месец от получаване на заявлението, като посочва и причините за забавянето.

Данни за контролния орган: 
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ /КЗЛД/,
гр. София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров“ №2,
тел.:02/915 35 15, факс:02/915 35 25,
e-mail: kzld@cpdp.bg
www.cpdp.bg

9. Може ли да откажете предоставянето на лични данни на  Белла травел България ЕООД и какви са последиците от това?

За да сключим договор с Вас и за да Ви предоставяме заявените от Вас услуги, ние се нуждаем от определени данни, които са необходими за сключване и изпълнение на съответния договор, както и за изпълнение на нормативните задължения на  Белла травел България ЕООД

Когато използвате нашите услуги, Вие приемате, че използваме "бисквитки" и други подобни технологии за подобряване и персонализиране на нашето съдържание, за анализиране на трафика, за показване на Научете повече.